Na 13. sesji przedłożona została informacja dotycząca oceny działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za 2018 rok. Podczas obrad, które odbyły się 31 października radni rozpatrzyli 10 projektów uchwał.

Z uwagi na planowaną w kolejnych latach rewaloryzacją budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych konieczne było zaktualizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. Radni wyrazili zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na działce znajdującej się w śródmieściu oraz zamianę gruntów przy ul. Strażackiej i parku J. Dąbrowskiego. Opowiedzieli się też za wniesieniem prawa własności nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich w formie aportu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W związku z reformą systemu oświaty, polegającej głównie na wydłużeniu cyklu kształcenia w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat oraz wygaszaniem gimnazjum zmianie uległ Statut Młodzieżowej Rady Miasta. Czynnym i biernym prawem wyborczym objęto uczniów w wieku 14-20 lat.

Powołano również ławników na kadencję 2020-2023. W wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Ciechanowie wybrano Czesławę Garnowską, Macieja Koziarę i Marzenę Mysiakowską, orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy będą: Stanisław Chmieliński, Ewa Jasińska, Mariusz Królewiecki, Agnieszka Leśnik, Elżbieta Majewska, Barbara Olewniczak, Ewa Pakuszewska, Małgorzata Penda, Mirosław Polakowski, Agnieszka Polens, Barbara Rogalska, Barbara Sierpińska, Dorota Umińska, Żaneta Wierzba, Maria Wróblewska oraz Marek Wróblewski. Do Sądu Okręgowego w Płocku wytypowano Dorotę Kryszewską.

Radni zgodzili się na wykorzystanie herbu miasta na sztandarze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Negatywnie rozpatrzono wnioski o powołanie komitetu obchodów 75. rocznicy utworzenia przez sowietów obozu NKWD, ogłoszenie 2020 r. Rokiem Jubileuszu 75. rocznicy utworzenia przez sowietów obozu NKWD oraz zabezpieczenie piwnic pod budynkiem po byłym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego.

Skip to content