Podczas 14. sesji Rady Miasta Ciechanów został przyjęty budżet na 2020 rok. Na inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 20 mln zł. Prezydent Krzysztof Kosiński podczas wystąpienia podkreślał, że decyzje polskiego rządu spowodowały zmniejszenie dochodów podatkowych miasta oraz zwiększenie tych wydatków bieżących, które są niezależne od miasta, głównie z powodu obciążenia samorządu podwyżkami dla nauczycieli, na które rząd nie przeznaczył wystarczającej subwencji.

Dochody wyniosą 220 058 071,05 zł, a wydatki 224 750 435,05 zł. Łączna strata, którą poniesie miasto w 2020 roku w wyniku decyzji polskiego rządu to ok. 12 mln zł. Na powyższy ubytek składa się brak rekompensat dla samorządu z powodu zmian dokonanych przez parlament w prawie podatkowym, zaniżona subwencja oświatowa i obciążenie miasta podwyżkami dla nauczycieli oraz skokowa podwyżka wynagrodzenia minimalnego i wyłączenie z niego dodatku stażowego. W uzasadnieniu budżetu miasta na 2020 rok czytamy: „Powoduje to nie tylko ograniczenie wydatków bieżących, ale również ograniczenie polityki inwestycyjnej miasta, która w ostatnich latach była bardzo mocno rozbudowana, generując rozwój miasta i znaczące pozytywne zmiany w przestrzeni publicznej. Choć opisywana narzucona zewnętrznie trudna sytuacja finansowa nie spowodowała rezygnacji z inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, to istnieją poważne obawy, co do możliwości zabezpieczenia wkładu własnego miasta w planowane inwestycje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027”. Miasto ograniczyło na 2020 rok te wydatki bieżące, których wysokość jest bezpośrednio od miasta zależna. I tak zmniejszono wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocję, zieleń miejską, utrzymanie czystości, remonty, zarządzanie kryzysowe, zakupy administracyjne, organizacyjne i informatyczne. Mimo istotnych cięć wydatków, aby zaledwie częściowo uzupełnić straty spowodowane decyzjami rządu, dokonano aktualizacji stawek podatku od nieruchomości, które niezmieniane były, nawet o wskaźnik inflacji, przez 7 ostatnich lat. Zmiana będzie oznaczała, iż przykładowo dla 50 m2 mieszkania wraz z gruntem o powierzchni równej powierzchni lokalu wzrost wysokości podatku wyniesie 9 zł rocznie w stosunku do dotychczasowej wysokości. Nie zmienią się stawki za odbiór odpadów od mieszkańców.

Ograniczenia dotknęły też sferę wydatków inwestycyjnych. Łącznie na inwestycje przeznaczonych będzie ponad 20 mln zł. Przewidziane na przyszły rok zadania obejmują kontynuację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które zostały w zakresie projektowym rozpoczęte w mijającym roku, tj.  termomodernizacja 7 budynków komunalnych na osiedlu Bloki oraz instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych mieszkańców i budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowano blisko 7 mln zł na przebudowę ul. Leśnej, gdzie powstanie m.in. ścieżka rowerowa. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą realizacji tego zadania jest planowane tuż po uchwaleniu budżetu. Wiosną przyszłego roku ma rozpocząć się przebudowa ul. Gruduskiej, za co odpowiada zarządca drogi, na podstawie opracowanej na zlecenie miasta dokumentacji technicznej. Kwotę 2 040 000 zł przeznaczono na realizację zadań wybranych w głosowaniu mieszkańców nad Ciechanowskim Budżetem Obywatelskim. Przewidziano dokończenie budowy kolejnych miejsc parkingowych przy dworcu kolejowym, na obszarze planowanym do przejęcie od PKP. Następuje również kontynuacja wyposażania ciechanowskich szkół w indywidualne, kodowane szafki dla uczniów. Tym razem planowany jest zakup około 900 szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Planowany jest również kolejny etap zakupu nowych kamer w ramach miejskiego monitoringu i jego unowocześnienie z uwagi na postępujące akty wandalizmu przestrzeni publicznej. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców Ciechanowskim Rowerem Miejskim oraz współfinansowanie przez miasto budowy drogi oraz ścieżki rowerowej na blisko 6,5 km odcinku od Ciechanowa do Opinogóry, pojawi się 10 stacja na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Co istotne, miasto rozpoczyna przygotowania do kolejnej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji obszaru „Kanałów” oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej. Oba zadania będą mogły być finansowane ze środków unijnych, o ile pojawią się nabory odpowiadające przedmiotowi inwestycji. Inne zadanie o charakterze remontowym w zakresie dróg i chodników zostaną ustalone, podobnie jak w poprzednich latach, po spotkaniach osiedlowych, które zostaną zorganizowane w marcu przyszłego roku.

Do budżetu zgłoszono jedną poprawkę. Klub radnych PSL zaproponował rezygnację z konserwacji materiałów pochodzących z rozbiórki budynku przy dworcu PKP, wnioskując w to miejsce o modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej. Poprawka zyskała poparcie radnych. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 15 radnych, 5 było przeciw.

W porządku obrad znalazła się także analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2018/2019 oraz raport z realizacji programu ochrony środowiska w latach 2017-2018. Przyjęto w sumie 28 uchwał.

Z materiałów przygotowanych przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że do  placówek oświatowych podlegających gminie uczęszcza 5 036 dzieci. Uczy ich 490 nauczycieli. W 2018 roku na oświatę miejski samorząd przeznaczył 52,4 mln zł.

Radni uchwalili program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Wprowadzili też zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej na 2019 r.

W związku z koniecznością dostosowania do aktualnych przepisów, modyfikacjom uległ regulamin przyznawania stypendiów sportowych. Zmieniła się grupa odbiorców, warunki i wysokość gratyfikacji. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie gminy do Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN”, zajmującego się wspieraniem kreatywności oraz zachęcania obywateli do żywego kontaktu z nauką. Cele te są zbieżne z działalnością Parku Nauki Torus. Roczna składka wyniesie 500 zł, a w 2021 r. – 2 tys. zł.

Zmianie uległa uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki za zajęcie 1 m2 zostały obniżone do 20 zł na rok i 0,20 zł za jeden dzień. Zmiany stawki dotyczą tylko infrastruktury telekomunikacyjnej.

Radni przychylili się do przekazania Województwu Mazowieckiemu opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy ul. Gruduskiej, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 616 na trasie Rembielin – Grudusk – Ciechanów. Zdecydowali też o zbyciu czterech niezabudowanych działek w obrębie Podzamcza i Szczurzyna oraz przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa”, obejmującego obszar o powierzchni około 1,86 ha pomiędzy ulicami: Andersa, Mościckiego i Księcia Konrada II.

Uproszczeniu uległa procedura udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Ciechanowie. Formalności przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory zainteresowani stypendiami szkolnymi musieli udać się do Centrum Usług Wspólnych, a beneficjenci innych świadczeń do MOPS. Teraz wszystko będzie można załatwić w jednym miejscu. Odrębną uchwałą dyrektor MOPS został upoważniony do prowadzenia stosownego postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Miejscy samorządowcy zatwierdzili nowe stawki usług opiekuńczych i specjalistycznych. Koszt godziny pierwszego świadczenia wyceniono na 20 zł, drugiego – 30 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustalono na 150%. Nakłady poniesione na zakup posiłku lub żywności nie będą podlegały zwrotowi. Zmiany objęły także zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych. Do tej pory osoby nigdzie niezamieszkałe, których dochód nie przekroczył 100% kryterium dochodowego nie ponosiły odpłatności za pobyt w schronisku. Nowa uchwała nakłada na osobę korzystającą z tej formy pomocy odpłatność w wysokości do 30% jej dochodu.

Radni przyjęli uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skip to content