Dziś został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Oferty dotyczące zadań na przyszły rok z ośmiu obszarów można składać do ratusza do 23 grudnia. Komisje do 17 stycznia zdecydują, na co przyznane zostaną środki.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta został uchwalony budżet i program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.. Dzięki temu możliwe było ogłoszenie konkursu i zagwarantowanie wysokości przeznaczonych środków konkursowych w łącznej kwocie 1 097 000 zł.

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 720 000 zł. Obszar obejmuje 4 zadania: 1) Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej” 42 000 zł, 2) Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych 640 000 zł, 3) Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych 28 000 zł, 4) Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta 10 000 zł.

Na oświatę, edukację i wychowanie przeznaczono kwotę 55 000 zł na dwa obszary: 1) Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo rekreacyjnym 40 000 zł oraz 2) Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania 15 000 zł.

Do 67 000 zł zwiększono kwotę łączną, o którą można ubiegać się z zakresu pomocy społecznej, włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych. W tym obszarze można składać wnioski na: 1) Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych 41 000 zł, 2) Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych 26 000 zł.

Na projekty z obszaru ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 65 000 zł. Można aplikować w ramach dwóch zakresów: 1) Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym 35 000 zł, 2) Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 30 000 zł.

Projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostaną wsparte kwotą łącznie 150 000 zł w podziale na następujące zadania: 1) Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych 40 000 zł, 2) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej 50 000 zł, 3) Promocja dorobku artystycznego 20 000 zł, 4) Podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych i współpracy międzynarodowej 40 000 zł.

Na zadania z obszaru rozwoju sektora pozarządowego przeznaczono 14 000 zł, na Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu.

Kwota w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości, o jaką można się ubiegać, to 6 000 zł.

Projekty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego otrzymają łącznie 20 000 zł w podziale na następujące zadania: 1) Opieka nad zwierzętami 10 000 zł i 2) Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej 10 000 zł.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Podmiot ubiegający się o realizację zadania winien złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem. W konkursie na 2020 r. obowiązują wyłącznie zaktualizowane formularze. Zgłoszenia na formularzach z lat ubiegłych nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, formularz, informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta:http://bip.umciechanow.pl/organizacje_pozarzadowe/ogloszenia_konkursow.html.

 

Skip to content