Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dwa wnioski Ciechanowa o dofinansowanie do kolejnych inwestycji drogowych. Dofinansowanie do przebudowy ul. Wesołej i Różanej, wynoszące 4 mln zł, stanowi około 45% szacowanych kosztów inwestycji. Miasto pozyskało również 4 mln zł na modernizację ul. Leśnej. Zadania obejmą m.in. jezdnie, chodniki, odwodnienie, a przy ul. Leśnej utworzona zostanie ścieżka rowerowa.

Obydwa wnioski zakładają przebudowę w sumie ponad 2,2 km dróg.

W ramach zadania dotyczącego ul. Wesołej i Różnej wybudowane zostaną 1382 m dróg. Powstaną także chodniki, odwodnienie, przebudowane będzie skrzyżowanie, pojawią się dwa przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka.

Ul. Wesoła i Różana mają zdegradowaną, fragmentaryczną nawierzchnię asfaltową. W 2018 roku wykonano już w ul. Wesołej gazociąg i kanalizację. Miasto posiada prawomocną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja ruszy jeszcze w tym roku. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta firmy Gutbruk inżynier Tomasz Gutowski na kwotę 8 730 479,95 zł.

Jeżeli chodzi o ul. Leśną, inwestycja obejmie miejski odcinek od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską. Planowana jest rozbudowa drogi o długości 850 m i szerokości pasa jezdni 6 m, wykonanie chodników po obydwu stronach i utworzenie po jednej stronie dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energooszczędnego oświetlenia oraz rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Procedury przetargowe zostaną wszczęte w ostatnim kwartale tego roku, wówczas określony zostanie termin realizacji.

Ul. Leśna obecnie nie posiada unormowanych parametrów właściwych dla drogi publicznej, jest w złym stanie technicznym, ma nieuregulowaną szerokość. Brak jest wyznaczonych ciągów pieszych i rowerowych oraz odpowiedniego odwodnienia. Oświetlenie jest jedynie fragmentaryczne. Ponadto droga stanowi jedną z dwóch głównych tras do Woli Pawłowskiej, gdzie znajduje się składowisko i Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

– Konsekwentnie ubiegamy się o środki zewnętrzne z wszelkich możliwych źródeł. Pojawił się nowy program województwa mazowieckiego, z którego również postanowiliśmy skorzystać. Warto podkreślić, że pozyskaliśmy z niego najwyższą kwotę ze wszystkich gmin na Mazowszu. Dzięki dofinansowaniom do inwestycji drogowych, możemy szybciej realizować nasze kolejne założenia, a tym samym dynamicznie zmieniać miasto na lepsze – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Samorząd województwa mazowieckiego przyznał miastu dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Skip to content